Impact coronacrisis ondernemingen

Dat ook de coronacrisis ook economisch zware gevolgen heeft, is al duidelijk. Onze bedrijven moeten zich nu proberen redden in een crisis die drie keer zo zwaar kan zijn als deze van 2008-2009. De economische schade bedraagt al 40 miljard euro.

De helft van de bedrijven heeft liquiditeitsproblemen en meer dan de helft heeft al tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Er werden al heel wat steunmaatregelen voor bedrijven ingevoerd. De maatregelen kunnen de redding voor deze ondernemingen betekenen.
Maar de gevolgen zullen jammer genoeg toch nog bij heel wat ondernemingen lang blijven nazinderen.
Het is dan ook belangrijk dat al onze bedrijven, waar het veilig kan, zo snel mogelijk weer volledig operationeel zijn: Producties die nu stilliggen omwille van kwalificatie als niet essentieel en de voorschriften van 1,5m afstand niet overal kunnen garanderen ook (deels) laten heropstarten, eventueel met extra veiligheidsvoorschriften. Ik denk maar aan hele productiehallen die nu stilliggen, waar een klein aantal vaste werknemers met een extra bescherming, bv mondmasker zeker weer aan de slag wil gaan.

Daarnaast moeten we het de bedrijven ook na de crisis zo eenvoudig mogelijk maken om de geleden schade op te vangen door bijvoorbeeld betaalbare flexibiliteit van het werk mogelijk te maken.

Ook is het belangrijk dat we de rol van de kredietverzekeraars nu en bij de heropstart onderstrepen. Heel wat ondernemingen krijgen nu al te maken met verstrenging bij kredietverstrekking, wat het voor hen alleen maar moeilijker maakt om de economische schade op te vangen.

Het is echt de taak van ons allen om alles op alles te zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Daarom stelde ik volgende vragen een minister Muylle:

  • Heeft u er al zicht of er na 19 april, stapsgewijs en met eventuele veiligheidsmaatregelen, een aantal handelaars, ondernemingen de deuren weer zouden kunnen openen? Bv tuincentra waar alle beplanting ook nu verkocht moet worden? (antwoord 1)
  • Zouden er oplossingen kunnen komen voor productiehallen, fabrieken die nu vaak stil liggen omdat op één post de afstand van 1,5m niet steeds gerespecteerd kan worden mits extra veiligheid zoals mondmaskers? (antwoord 2)
  • Zouden gestructureerde afhalingen door particulieren mogelijk zijn, namelijk als men op afspraak kan werken waardoor geen toeloop mogelijk is en menselijk contact nodig is gezien de bestelling vooraf, net zoals in restaurants (gezien men toch open is voor de b2b bv bouwhandel)? Nu rekenen bedrijven gedwongen transportkosten aan particulieren die vaak duur zijn ten aanzien van hun soms kleine aankoop. (antwoord 3)
  • Liggen er andere plannen op tafel om onze bedrijven verder te steunen, of om de bedrijfsvoering na de deze crisis voor hen te vereenvoudigen?
  • Er zijn gesprekken aan gang met de sector van kredietverzekeraars, wat is hiervan de stand van zaken? (antwoord 4)

1.

korte duiding:
ERMG: Economic Risk Management Group : deze sturen vanuit de wetenschap tegen het corona-virus
GEES: nieuwe expertengroep die de exit-strategie moet bepalen, met jammer genoeg te weinig economisten. Daarom moeten wij onze rol blijven spelen om hen te informeren.

ANTWOORDEN MINISTER

1.

Het is vandaag nog te vroeg om met zekerheid te zeggen dat de ondernemingen, en/of handelaars vanaf 19 april het economisch leven zullen kunnen hervatten. Dat zijn beslissingen die met heel veel parameters moeten rekening houden, niet in het minste pandemische. In elk geval zal de economie in ons land van zodra dat enigszins kan, én met in acht neming van vele regels en ondersteund door immuniteitstesten, hernemen. U zal het met me eens zijn dat we dat niet te snel mogen doen en we een 2de besmettingsgolf ten allen prijze moeten vermijden.
Het is aan de Economic Risk Management Group om de plannen uit te werken en te coördineren om onze bedrijven afdoende te ondersteunen, voor zover de reeds uitgewerkte en in uitwerking zijnde initiatieven dat al niet zouden realiseren, en daarop een coherent beleid voor economische heropbouw te ontwerpen. Of de vereenvoudiging van bedrijfsvoering daarbij een essentieel punt uitmaakt kan ik u niet mededelen. De regulering is niet altijd wenselijk. Die fout werd vòòr 2008 ook gemaakt.

2.

De 1,5m-problematiek van de automobielnijverheid en vele productiebedrijven in diverse sectoren is mij bekend. Wat betreft deze en andere vragen die gesteld zijn over het gebruik van mondmaskers en andere voorzorgsmaatregelen die gevolgd kunnen worden in winkels en ondernemingen, verwijs ik door naar mijn college de Minister van Volksgezondheid.
Zoals u weet heeft de regering eerder deze week ook de oprichting aangekondigd van een werkgroep, GEES genaamd, die een strategische visie moet ontwikkelen omtrent een toekomstige versoepeling van de maatregelen die de regering de voorbije weken genomen heeft. Deze werkgroep, voorgezeten door virologe Erika Vlieghe, bestaat uit 10 experten uit onder meer de medische en academische wereld, de privésector en de overheid.

3.

Het Ministerieel Besluit van 3 april 2020 voorziet niet in de mogelijkheid om voor particulieren een systeem van afhalingen te organiseren in alle sectoren van de economie. Er is voor gekozen om leveringen aan huis toe te laten, zodat er zo weinig mogelijk verplaatsingen zijn.
De aanpassingen aan dit besluit worden besproken in de Nationale Veiligheidsraad, waar ik geen deel van uitmaak. Voor verdere vragen hierover, verwijs ik u door naar de Eerste Minister of mijn collega, de Minister van Binnenlandse Zaken.

4.

Voor ondernemingen die hun werkzaamheden moeten stopzetten vanwege de coronacrisis voorziet de werking van bepaalde verzekeringsdekkingen voor ondernemingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) reeds in maatregelen die een beperking van activiteiten opvangen via de betaling van provisionele premies in het begin van het jaar en een regularisatie van de premies op het einde van het jaar, zodat er rekening kan worden gehouden met de effectieve werkzaamheden van de onderneming.
Voor de andere verzekeringen van ondernemingen die hun activiteiten moeten staken kennen de verzekeraars, op verzoek van de betrokken onderneming, een uitstel van betaling toe voor de premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020. Wat de eventuele maatregelen betreft voor de opschorting van overeenkomsten, krijgen deze ondernemingen de raad contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om samen de best mogelijke oplossing te zoeken, rekening houdend met de tijdelijke onderbreking van de activiteiten. Er kunnen zich immers bepaalde restrisico’s voordoen waarover moet worden nagedacht in overleg met de tussenpersoon of de verzekeraar;

  • Wat de lopende leningen aan de ondernemingen betreft, zal de verzekeringssector dezelfde voorwaarden toepassen als deze die in het moratorium van de banken zijn opgenomen voor de vervaltermijnen tot 30 september 2020;
  • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor artsen die tijdelijk uitzonderlijke prestaties moeten verrichten, worden automatisch en kosteloos uitgebreid;

Wat betreft de voor onze economie zeer belangrijke schakel van de kredietverzekeraars kan ik u het volgende meedelen. Ik heb een werkgroep opgezet bestaande uit de kredietverzekeraars, de NBB, Credendo en de kabinetten van de voogdijministers van Credendo (mezelf, Financien en Buitenlandse handel). Binnen deze werkgroep worden momenteel intensieve gesprekken gevoerd op basis van een voorstel vanwege de overheid.

Het initiatief met betrekking tot de kredietverzekeraars, het akkoord met de banken, het KB betreffende de tijdelijke opschorting van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen ten voordele van alle ondernemingen, de tijdelijke werkloosheidsschema’s en overbruggingsrechten voor zelfstandigen en andere federale en gewestelijk maatregelen die de impact van de disruptie moeten milderen en de stabilisering van onze economie op hele korte termijn nastreven zijn ook tegelijkertijd maatregelen die de economische schade zeer substantieel inperken op lange termijn.
Bij de uitwerking van de maatregelen werd er naar gestreefd om zeker de goede en gezonde bedrijven te ondersteunen en niet bedrijven die het al slecht deden bovenmatig veel geld toe te stoppen. De middelen moeten zo oordeelkundig als mogelijk worden aangewend.
Ik blijf als minister heel terughoudend om het woord recessie te veel in de mond te nemen. U, en alle economen kunnen best zelf uitmaken of er van een recessie sprake is.
Wat betreft uw vraag naar de economische consequenties moet ik u mededelen dat niemand vandaag een exact zicht heeft op de economische consequenties. We werken momenteel keihard en snel om de disruptieve impact op te vangen. De buffers van ons sociaal zekerheidssysteem hebben voor de 2de keer op ruim 10 jaar tijd bewezen hoe waardevol ze zijn. De begeleidende maatregelen die genomen werden voor onze bedrijven zullen ook daar de grootste schokken opvangen. Onder begeleiding van de ERMG werkt de regering parallel aan de concrete wederopbouwprogramma’s en, hoe kan het ook anders, een daarmee gepaard gaande schuldbeheersing en -afbouw.

VANUIT EUROPA

De Eurogroep werkte de contouren uit van een Europees vangnet. Dat vangnet vormt een drieluik:

  • Europees vangnet voor bedrijven via een pan-Europees garantiefonds van de Europese Investeringsbank (EIB) dat 200 miljard aan leningen voor bedrijven en kmo’s moet ondersteunen.
  • Europees vangnet voor werknemers, waarbij via de Europese Commissie voor 100 miljard aan leningen voorzien voor nationale regelingen voor tijdelijke werkloosheid.
  • Europees vangnet voor overheden, door het activeren van het Europees Stabiliteitsmechanisme om de zware externe schok op te vangen. Eurolanden zouden voor 2% bbp aanspraak kunnen maken op de ESM- kredietlijn om gezondheidsuitgaven te financieren die rechtstreeks verband houden met COVID-19.

Daarnaast hebben de ministers van Financiën ook afgesproken dat ze de oprichting van een tijdelijk Europees herstelfonds gaan onderzoeken om de Europese economie een nieuwe impuls te geven. Het is aan de Europese staats- en regeringsleiders om aan te geven welke richting dit fonds moet uitgaan.