Wetsvoorstel houdende schorsing van de opzeggingstermijn door tijdelijke werkloosheid wegens corona

Als men weet

  • Dat de redenering van de bestaande wetteksten rond ontslagrecht destijds opgemaakt werden om de bedrijven te beschermen tegen overmachtssituaties
  • Dat het nu de beslissing van de minister en de regering zelf was om te komen tot 1 uniforme procedure voor tijdelijke werkloosheid omdat het volledige chaos was

Vind ik het niet correct dat dit nu met retro-activiteit zou aangepast worden

  • zonder de duidelijkheid over de proportie van het aantal gevallen dat men wil viseren én de onduidelijkheid over het ‘kwaad opzet’ binnen die specifieke groep
  • gezien bedrijven correct hebben gehandeld volgens de wet en er zo rechtsonzekerheid gecreëerd wordt en eerlijke bedrijven mee gestraft worden.

Daarom pleit ik voor

  1. de inwerkingtreding te starten op de datum van publicatie in het BS
  2. dat vanaf die datum, de bedrijven die in een ‘echte’ overmachtssituatie zitten nog de “initiële principes” van schorsing zouden moeten kunnen toepassen, dmv bv. weerlegbaar vermoeden
  3. vastgestelde misbruiken bv als men een redelijk aantal ontslagen (bv 10) op korte termijn (bv 3 maand) gevolgd ziet door een redelijk aantal aanwervingen in dezelfde functies in het bedrijf, aan te pakken door overheidstegemoetkomingen terug te vorderen en het saldo te laten bijpassen aan de werknemer.